Hírek

Concello da Estrada

 Tisztelt Lakosság!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatja a lakosságot, hogy több településen, így Cserháthalápon is megszünteti az ügyfélfogadást.

A falugazdász február 4-től az alábbi címen és időben érhető el:

2660 Balassagyarmat, Óváros tér 28.

H: 8:00 - 16:30

K: 8:00 - 16:30

Sz: 8:00 - 16:30

CS: 8:00 - 16:30

P: 8:00 - 14:00

Hulladékgyűjtési rend

Cserháthaláp Helyi Választási Bizottság 

2/2018 (08.30) határozata

Veres Eszter települési önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett települési önkormányzati képviselői mandátum kiosztásának tárgyában meghozta a következő 

határozatot

Veres Eszter települési önkormányzati képviselő lemondása miatt megüresedett települési önkormányzati képviselői mandátumot az egyéni listán következő legtöbb érvényes szavazatot Hölgye Árpád (43 szavazat) jelölt részére 2018. szeptember 1. napjával kiadja.

Elrendeli továbbá a határozat közlését Cserháthaláp község hirdetőtábláján, és a www.cserhathalap.hu elnevezésű honlapján.

E határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő állampolgár, jelölt, szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, vagy levélben a Helyi Választási Bizottságnál benyújtott, de a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett, fellebbezést lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezés a határozat meghozatalától számított 3 napon belül- vagyis 2018. szeptember 3. napján, du. 16 óráig -megérkezzen. A fenti határidő jogvesztő  hatályú, a fellebbezés tárgyi illetékmentes. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogszabálysértésre való hivatkozásának alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), ha lakcímétől (székhelyétől) eltér, postai értesítési címét. 

A fellebbezés tartalmazhatja a benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levél címét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét.

Indoklás

Veres Eszter települési önkormányzati képviselő 2018. augusztus 16.-ai testületi ülésen szóban jelentette be lemondását 2018. szeptember 1.-ei hatállyal.

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban Mötv) 30. § alapján:

"(1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.
(3) A lemondás nem vonható vissza.
(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján."


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L törvény (továbbiakban ÖJT) 21. § (1) alapján: 

" Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép."

Cserháthaláp Községben 2014. október 12. napján megtartott egyéni listás képviselői választáson, a szavazatszám szerint sorrendben következő képviselő-jelölt Hölgye Árpád 43 szavazattal.

A Helyi Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, és a szóban 2018. augusztus 16. napján 2018. szeptember 1.-i hatállyal megtett lemondást követően a megüresedett települési képviselői mandátumot Hölgye Árpád részére rendeli kiadni.

A Helyi Választási Bizottság elnöke Hölgye Árpád részére a Megbízólevelet ezen határozat jogerőre emelkedését követően adja át.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a Mötv. 29. § (1) bekezdés (f) pontján, 30. § (1) és (3) bekezdésein, az Öjt. 21. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1.) bekezdésén, a 223-225. § 307/P. § (2) bekezdés c) pontján, az illetékmentesség az Illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.


Cserháthaláp, 2018. augusztus 29.


                                                                                                                HVB Elnök Vargáné Majoros Ibolya

A linkre kattintva az aláírt, lepecsételt változat tölthető le.